Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie (SPdP w SOSW) powstała w roku 2005. Szkoła kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z  autyzmem. Nauka w szkole trwa trzy lata. Obecnie w szkole obecnie są cztery oddziały (w tym 2 oddziały dla uczniów z autyzmem).

 KLASY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

Głównym celem realizowanym w klasach przysposabiających do pracy jest wszechstronny rozwój uczniów w miarę ich indywidualnych możliwości, przygotowanie do samodzielnego udziału w różnych sferach życia, w tym do pracy. Szkoła oferuje następujące kierunki: pracownik gospodarstwa domowego oraz ogrodnik. W ramach przysposobienia do pracy zajęcia  odbywają się w: ogródku szkolnym oraz pracowniach gospodarstwa domowego.
Oprócz zajęć praktycznych, uczniowie realizują podstawowe założenia programowe w ramach przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, religia oraz zajęcia kształtujące kreatywność. Uczniowie mogą kontynuować naukę do 24 roku życia.

OFERTA EDUKACYJNA

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje warunki do kompleksowego nauczania, które obejmuje:

                  - realizację podstawy programowej

- zajęcia rewalidacyjne

- logopedię

- rehabilitację

- pomoc psychologiczną, zdrowotną

- gimnastykę korekcyjną

Zajęcia w szkole odbywają się  w nowocześnie  wyposażonych klasach.

Podczas realizacji tych zadań opieramy się na zasadach pedagogiki specjalnej, a do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie uwzględniając jego potrzeby oraz możliwości.

Na terenie szkoły działa świetlica oraz stołówka.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Oferujemy także wiele dodatkowych zajęć oraz liczne atrakcje:

- imprezy okolicznościowe

- wycieczki

- wyjazdy na basen

- udział w Olimpiadach Specjalnych - Polska

- wigilie z rodzicami

- spotkania z absolwentami SPdP

- Dzień Matki

Wymiana polsko-niemiecka

W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są projekty w ramach Polsko- Niemieckiej współpracy młodzieży. Szkołą partnerską jest Förderschule w Herrnhut.

Wymagane dokumenty:

   - Podanie o przyjęcie do szkoły

   - Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

   - Świadectwo ukończenia Gimnazjum

   - 3 fotografie

   - Odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem na odwrocie stałego miejsca   zamieszkania

   - Karta zdrowia

 

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+