Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Komputerowe Wspomaganie Edukacji (KWE)

 

Na wstępnym etapie KWE, (klasy pierwsze gimnazjalne), komputer spełnia funkcje aktywizująco – motywującą. Kształtuje aktywność i motywuje, zaspakajając potrzebę odniesienia sukcesu, wzbogaca wiedzę i kształtuje różnego rodzaju umiejętności. Funkcje terapeutyczną KWE spełnia poprzez wpływanie na uzyskiwanie lepszych wyników nauczania – uczenia się, uczy samodyscypliny oraz rozwija myślenie twórcze, wspomaga rozwój osobowości. Zajęcia opierają się na pracy z komputerem i oprogramowaniem specjalistycznym wspomagającym  rozwój deficytów  rozwojowych.

 

Logopedia, neurologopedia

Prowadzący - mgr Izabela Urbańska

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) które utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta:

-zaburzenia komunikacji o typie afazji

-jąkanie

-opóźniony rozwój mowy

-inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego

 

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

-stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb indywidualnych

-stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy  opowieściowej

-stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także  pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji

-reedukację umiejętności pisania i czytania

 

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosuje się:

- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

- masaż logopedyczny i regulujący

- ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe

- elementy metody werbo-tonalnej oraz integracji sensorycznej i trening słuchowy

- elementy metody krakowskiej

 

EEG –Biofeedback

Prowadzący - mgr Marzena Jaworska

Zajęcia terapeutyczne zwiększające skuteczność funkcjonowania mózgu oraz zmniejszające poziom stresu. Metoda wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które można świadomie kontrolować.EEG - Biofeedback jest metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwającą przez całe życie zdolność plastyczną mózgu. Metoda ta opiera się na zjawisku tzw. sprzężenia zwrotnego, podczas którego następuje wygaszanie niepożądanych częstotliwości fal mózgowych i wzmacnianie pożądanych częstotliwości fal.

EEG - Biofeedback przeznaczony jest dla uczniów, u których występują:

- dysleksja

- zaburzenia koncentracji uwagi

- deficyty mowy

- nadpobudliwość

- agresja

- lęki

- depresja

- tiki

- autyzm

- zaburzenia snu

Metoda wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie. Podczas sesji uczeń jest podłączony do komputera za pomocą elektrod umieszczanych na głowie. Specjalny program monitoruje fale mózgowe i umożliwia ich regulowanie.

 

Dzięki uczestniczeniu w sesjach EEG - Biofeedback przewidywane są następujące efekty:

- uzyskanie lepszych efektów nauczania poprzez wydłużenie koncentracji uwagi oraz poprawę pamięci,

- zmniejszenie natężenia zachowań agresywnych,

- obniżenie nadpobudliwości ruchowej,

- zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem.

 

 

Tyflopedagogika 

Prowadzący - mgr Marzena Nowak

Zajęcia prowadzone są przez tyflopedagoga, czyli pedagoga specjalnego zajmującego się nauką i rewalidacją niewidomych, niedowidzących i ociemniałych.

Usprawnianie widzenia to zajęcia indywidualne polegające na ocenie funkcjonowania wzrokowego, dobraniu odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych poprawiających widzenie w bliskich i dalszych odległościach. Bazując na funkcjonalnej ocenie widzenia opracowywany jest indywidualny program oddziaływań terapeutycznych, w którym nacisk położony jest głównie na prowadzenie indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelkiej aktywności (nauki, zabawy, poruszania się, czynności dnia codziennego).

 

Zajęcia obejmują swym zakresem przede wszystkim:
- stymulowanie widzenia,
- pobudzanie do patrzenia,
- rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
- kształtowanie pojęć,
- usprawnianie pamięci wzrokowej,
- osiąganie wyższych sprawności wzrokowych,

- motywowanie do wysiłków na rzecz gotowości do uczenia się sztuki życia z pomocą nienaruszonych zmysłów i sprawności,

- nauka pisania dotykowego systemem Braille’a,

- nauka orientacji i samodzielnego poruszania się,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- nauka czynności życia codziennego.

 

Socjoterapia

Prowadzący - mgr Magdalena Sobczak

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy uczą się zasad zachowania się, współpracy z innymi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Pracujemy także nad konstruktywnym radzeniem sobie z trudnymi emocjami dzieci, takimi jak: złość, smutek, tęsknota. Zajęcia socjoterapeutyczne dają możliwość odreagowania tych emocji i przemienienia ich w pozytywne doświadczenie. Podczas cotygodniowych spotkań wychowankowie biorą udział w zabawach, grach, scenkach, słuchają bajek terapeutycznych, rozmawiają o ważnych dla nich sprawach. Uczą się zauważać swoje mocne strony oraz budować pozytywne relacje z innymi.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Prowadzący:

mgr Katarzyna Gertych - j. polski

mgr Magdalena Karwacka – matematyka

mgr Marzena Jaworska - fizyka, chemia

mgr Ewelina Łepkowska – j. niemiecki

mgr inż. Joanna Chodorowska – biologia, geografia

mgr Jacek Szaferski – historia, WOS


Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości,wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach, wyrabianie systematyczności uczenia się oraz wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości.

  

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzący – mgr Dariusz Zawadzki

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Gimnazjum polega na:

- pomocy  uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru  kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej

- udzielaniu pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu

- udzielaniu pomocy w znalezieniu odpowiedniego zakładu praktyk zawodowych

-  udzielaniu wsparcia i pomocy rodzicom uczniów

- przygotowania się do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą

 

AAC - Alternatywne Metody Komunikacji

Prowadzący - mgr Izabela Urbańska

 

AAC (Augmentative and Alternative Communication) to  rodzaj terapii mającej na celu pomóc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu osoby te mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.  

 W naszej placówce dla każdej niemówiącej osoby tworzy się indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast mowy  danego systemu znaków (gestów, piktogramów, symboli, pisma). Oznacza to wiele działań takich jak: dobór znaków, budowanie osobistych pomocy do komunikacji, nauka wybierania i wskazywania, instruowanie partnerów rozmowy, wyposażenie osoby niemówiącej w odpowiednie urządzenia czy pomoce wspomagające komunikację.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapii umożliwiającą osobom z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Owa terapia obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Podczas zajęć dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne, niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

 

Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności ma miejsce najczęściej w środowisku naturalnym, np. w restauracji, w kinie, czy też podczas wycieczek.

 

 

Program terapii przewiduje naukę następujących umiejętności społecznych:

 

- zawierania znajomości,

- słuchania,

- zadawania pytań,

- odmawiania,

- inicjowania rozmowy,

- dyskutowania,

- reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,

- wyrażania krytyki.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia rozwijające komunikowanie się mają na celu dalsze rozwijanie języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w  mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób ( w razie potrzeby z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno- komunikacyjnej. Uczeń będzie mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w punktach usługowych (tj. sklepach, marketach), miejscach pracy, instytucjach.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Celem zajęć jest usprawnianie deficytów rozwojowych oraz wyrównywanie braków lub zastępowanie ich innym czynnikiem a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną. Praca z wychowankiem polega na wszechstronnych ćwiczeniach zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego, i kinestetyczno- ruchowego.

Psychoterapia

Prowadzący zjęcia: p. Dorota Lewińska - Groszewska

Terapia psychologiczna prowadzona w naszym Ośrodku polega na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, nawiązywaniu kontaktu, słuchaniu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami i własnymi doświadczeniami. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pomaga w pracy nad sobą, rozwoju osobistym, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

 

Integracja sensoryczna

Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Metoda integracji sensorycznej jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami o charakterze poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu.

 

Terapia prowadzona metodą integracji sensorycznej powoduje:

- poprawę wyników w nauce,

- zmniejszenie zaburzeń zachowania,

- poprawę samodzielności w działaniu.

 

Gimnastyka korekcyjna

Prowadzący zajęcia: p. Karolina Milkowska

Gimnastyka korekcyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym funkcjonuje od lat. Z zajęć korzystają uczniowie, którzy mają zalecenia w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, skierowanie lekarskie i są przydzieleni komisyjnie przez Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

  Celem tych zajęć jest korygowanie  defektów  fizycznych  u  dzieci  ze  skoliozami, plecami okrągłymi, wklęsłymi, okrągło- wklęsłymi, z koślawością  i szpotawością  kolan oraz  z  płaskostopiem. Ćwiczenia  korekcyjne  wspomagane są przez gry i zabawy  korekcyjne  oraz ćwiczenia  ogólnorozwojowe. W trakcie  zajęć  uczniowie  nabywają,  doskonalą i  rozwijają wiedzę, umiejętności, a także kształtują  określone  postawy i zachowania. Nauczyciel dobiera metody pracy oraz realizuje zagadnienia dostosowując je  indywidualnie do wady postawy każdego ucznia.

Rehabilitacja

Gabinety Rehabilitacji istnieją od początku powstania Powiatowego Centrum Rehabilitacji (w 2008r.) i korzystają z nich tylko wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, od Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka do Szkoły Przysposabiającej do Pracy, także dzieci i młodzież z Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego. Zabiegi są wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego.

 

Wykonujemy zabiegi z zakresu:

FIZYKOTERAPII:

- Elektroterapia

- Laseroterapia

- Światłolecznictwo

- Hydroterapia

- Krioterapia

MASAŻE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+