Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Komputerowe Wspomaganie Edukacji (KWE)

 

Na wstępnym etapie KWE, (klasy pierwsze gimnazjalne), komputer spełnia funkcje aktywizująco – motywującą. Kształtuje aktywność i motywuje, zaspakajając potrzebę odniesienia sukcesu, wzbogaca wiedzę i kształtuje różnego rodzaju umiejętności. Funkcje terapeutyczną KWE spełnia poprzez wpływanie na uzyskiwanie lepszych wyników nauczania – uczenia się, uczy samodyscypliny oraz rozwija myślenie twórcze, wspomaga rozwój osobowości. Zajęcia opierają się na pracy z komputerem i oprogramowaniem specjalistycznym wspomagającym  rozwój deficytów  rozwojowych.

 

Logopedia, neurologopedia

Prowadzący - mgr Izabela Urbańska

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) które utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta:

-zaburzenia komunikacji o typie afazji

-jąkanie

-opóźniony rozwój mowy

-inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego

 

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

-stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb indywidualnych

-stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy  opowieściowej

-stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także  pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji

-reedukację umiejętności pisania i czytania

 

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosuje się:

- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

- masaż logopedyczny i regulujący

- ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe

- elementy metody werbo-tonalnej oraz integracji sensorycznej i trening słuchowy

- elementy metody krakowskiej

 

EEG –Biofeedback

Prowadzący - mgr Marzena Jaworska

Zajęcia terapeutyczne zwiększające skuteczność funkcjonowania mózgu oraz zmniejszające poziom stresu. Metoda wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które można świadomie kontrolować.EEG - Biofeedback jest metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwającą przez całe życie zdolność plastyczną mózgu. Metoda ta opiera się na zjawisku tzw. sprzężenia zwrotnego, podczas którego następuje wygaszanie niepożądanych częstotliwości fal mózgowych i wzmacnianie pożądanych częstotliwości fal.

EEG - Biofeedback przeznaczony jest dla uczniów, u których występują:

- dysleksja

- zaburzenia koncentracji uwagi

- deficyty mowy

- nadpobudliwość

- agresja

- lęki

- depresja

- tiki

- autyzm

- zaburzenia snu

Metoda wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie. Podczas sesji uczeń jest podłączony do komputera za pomocą elektrod umieszczanych na głowie. Specjalny program monitoruje fale mózgowe i umożliwia ich regulowanie.

 

Dzięki uczestniczeniu w sesjach EEG - Biofeedback przewidywane są następujące efekty:

- uzyskanie lepszych efektów nauczania poprzez wydłużenie koncentracji uwagi oraz poprawę pamięci,

- zmniejszenie natężenia zachowań agresywnych,

- obniżenie nadpobudliwości ruchowej,

- zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem.

 

 

Tyflopedagogika 

Prowadzący - mgr Marzena Nowak

Zajęcia prowadzone są przez tyflopedagoga, czyli pedagoga specjalnego zajmującego się nauką i rewalidacją niewidomych, niedowidzących i ociemniałych.

Usprawnianie widzenia to zajęcia indywidualne polegające na ocenie funkcjonowania wzrokowego, dobraniu odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych poprawiających widzenie w bliskich i dalszych odległościach. Bazując na funkcjonalnej ocenie widzenia opracowywany jest indywidualny program oddziaływań terapeutycznych, w którym nacisk położony jest głównie na prowadzenie indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelkiej aktywności (nauki, zabawy, poruszania się, czynności dnia codziennego).

 

Zajęcia obejmują swym zakresem przede wszystkim:
- stymulowanie widzenia,
- pobudzanie do patrzenia,
- rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
- kształtowanie pojęć,
- usprawnianie pamięci wzrokowej,
- osiąganie wyższych sprawności wzrokowych,

- motywowanie do wysiłków na rzecz gotowości do uczenia się sztuki życia z pomocą nienaruszonych zmysłów i sprawności,

- nauka pisania dotykowego systemem Braille’a,

- nauka orientacji i samodzielnego poruszania się,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- nauka czynności życia codziennego.

 

 

 

Socjoterapia

Prowadzący - mgr Magdalena Sobczak

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy uczą się zasad zachowania się, współpracy z innymi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Pracujemy także nad konstruktywnym radzeniem sobie z trudnymi emocjami dzieci, takimi jak: złość, smutek, tęsknota. Zajęcia socjoterapeutyczne dają możliwość odreagowania tych emocji i przemienienia ich w pozytywne doświadczenie. Podczas cotygodniowych spotkań wychowankowie biorą udział w zabawach, grach, scenkach, słuchają bajek terapeutycznych, rozmawiają o ważnych dla nich sprawach. Uczą się zauważać swoje mocne strony oraz budować pozytywne relacje z innymi.

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Prowadzący:

mgr Katarzyna Gertych - j. polski

mgr Magdalena Karwacka – matematyka

mgr Marzena Jaworska - fizyka, chemia

mgr Ewelina Łepkowska – j. niemiecki

mgr inż. Joanna Chodorowska – biologia, geografia

mgr Jacek Szaferski – historia, WOS


Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości,wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach, wyrabianie systematyczności uczenia się oraz wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości.

 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzący – mgr Dariusz Zawadzki

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Gimnazjum polega na:

- pomocy  uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru  kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej

- udzielaniu pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu

- udzielaniu pomocy w znalezieniu odpowiedniego zakładu praktyk zawodowych

-  udzielaniu wsparcia i pomocy rodzicom uczniów

- przygotowania się do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+