Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

SZKOŁA PODSTAWOWA

 GIMNAZJUM

       ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

         SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY     

 GRUPY WYCHOWAWCZE 

  

 

    Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, wieku dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, rozwijają swoje predyspozycje, doskonalą umiejętności i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. 

 

  Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują obowiązek szkolny uczęszczając do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej. Dzieci i młodzież  niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym uczy się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz w szkole przyspasabiającej do pracy. 

     Na terenie Ośrodka funkcjonują także grupy wychowawcze.

 

Główne działania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej skupione są na:

poznaniu dziecka i ukierunkowaniu jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

- minimalizowaniu negatywnych wpływów środowiska, objawiających się trudnościami w przyswajaniu podstawowych norm współżycia społecznego, niepożądanych zachowań tj. agresji werbalnej i fizycznej oraz kłopotami w nauce,

- usprawnianiu, korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń funkcji dziecka, stwarzaniu optymalnych warunków dla rozwoju psycho-fizycznego dzieci   i młodzieży,

- wspomaganiu rozwoju zdolności i zainteresowań ucznia,

- promowaniu zdrowego trybu życia,

- propagowaniu postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne

 

   W procesie szeroko rozumianej terapii dziecka ze specyficznymi potrzebami wykorzystywane są różnorodne metody w celu jak najbardziej kompleksowego wpływania na rozwój naszych uczniów. Socjoterapia, terapia przez sztukę (muzykoterapia, teatroterapia), zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, komputerowe   wspomaganie    edukacji   to tylko   niektóre formy pracy z powodzeniem stosowane przez naszych nauczycieli.

  W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesów. Stwarzamy warunki do prezentacji własnych umiejętności poprzez organizację różnego rodzaju konkursów plastycznych, muzycznych, rozgrywek sportowych, wycieczek, cyklicznych wyjazdów np. na basen, do kina.

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+