Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN DOTYCZĄCY SKŁADANIA

I ROZLICZANIA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

OBOWIĄZUJĄCY W STOWARZYSZENIU

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„NASZ OŚRODEK”

 

  1. Osoby ubiegające się o dotację muszą być członkami Stowarzyszenia „Nasz Ośrodek”
  2. W celu uzyskania zgody na składanie wniosku o dotację należy przedłożyć pismo do   Zarządu Stowarzyszenia. Pismo to powinno być złożone po ogłoszeniu konkursu przez grantodawcę. Do danej fundacji składany jest jeden wniosek dla danej grupy podopiecznych w jednym roku.
  3. Projekt wniosku powinien być przedkładany osobom upoważnionym do składania podpisów na dokumentach Stowarzyszenia „Nasz Ośrodek” nie później, niż 7 dni przed terminem złożenia wniosku w określonej instytucji. Po tym terminie wnioski nie będą zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Formularz wniosku powinien być wypełniony według następujących wytycznych:

$1a)      jednolita czcionka,

$1b)      wytłuszczone ważniejsze informacje,

$1c)      dołączone załączniki (m. in. porozumienia),

$1d)     należy zapoznać się  z instrukcją załączoną na końcu formularza wniosku i uwzględnić wytyczne we wniosku.

  1. Formularz wniosku składany w formie elektronicznej należy:

$1a)      przesłać na pocztę Stowarzyszenia w celu akceptacji przez Zarząd,

$1b)      wszelka korespondencja związana ze składaniem wniosku powinna być kierowana i wysyłana przez pocztę Stowarzyszenia.

  1. Wkład własny wymagany przez wnioskodawców będzie przyznawany w wysokości:

$1a)      do kwoty 300zł – w całości,

$1b)      powyżej 300zł – 20% kwoty wkładu własnego, ale nie więcej, niż 1 000zł,

$1c)      osoba pisząca wniosek jest zobowiązana do przedstawienia Zarządowi źródeł pochodzenia oraz pozyskanych kwot stanowiących pozostałą część wkładu własnego.

  1. Koordynator projektu powinien być zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia. Obowiązki koordynatora określa odrębny dokument (Załącznik 1).
  2. Podczas realizacji projektu:

$1a)           Zarząd powinien być na bieżąco informowany o istotnych dla realizacji projektu ustaleniach (m. in. zmianach w harmonogramie lub w kosztorysie) między instytucją dotującą a koordynatorem – dotyczy to kontaktów telefonicznych i elektronicznych,

$1b)           wydatki związane z realizacją projektu muszą być dokonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,

$1c)           umowy dla realizatorów zadań powierzonych na czas trwania projektu sporządza Stowarzyszenie. Umowy należy popodpinać w momencie rozpoczęcia realizacji projektu,

$1d)          rachunki do umów wystawiają osoby zatrudnione. Rachunek stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia,

$1e)           informacje związane z promocją projektu należy skonsultować z Zarządem przed zamieszczeniem w mediach.

  1. Sprawozdanie z realizacji wniosku:

$1a)      należy złożyć nie później, niż 14 dni po zakończeniu umowy – w celu terminowego odesłania niewykorzystanych środków finansowych dotacji do instytucji dotującej,

$1b)      sprawozdanie z realizacji projektu musi być spójne z wnioskiem (lub jego korektą) i zgodne z realizacją projektu

$1c)      sprawozdanie powinno być sporządzone w odpowiedniej formie estetycznej i stylistycznej,

$1d)     sprawozdanie powinno zawierać wszelkie zatwierdzone przez grantodawcę zmiany,

$1e)      załączniki należy dostarczyć w 2 egzemplarzach.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+