Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka we Wschowie

jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, wieku dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, rozwijają swoje predyspozycje, doskonalą umiejętności i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
zdjęcia ośrodka

      Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują obowiązek szkolny uczęszczając do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej.  Dzieci i  młodzież  niepełnosprawna       intelektualnie    w    stopniu    umiarkowanym i znacznym uczy się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz w szkole życia. 

     Z nauczania indywidualnego oraz z zajęć w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych korzystają uczniowie z niepełnosprawnością      intelektualną     w    stopniu     głębokim. W zespołach każdy uczeń ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny stymulujący rozwój, który jest skoordynowany z programem rehabilitacyjnym, co zapewnia holistyczne oddziaływanie na jednostkę.
Na terenie Ośrodka znajduje się także internat.
 

GALERIA 1 GALERIA 2

Główne działania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej skupione są na:  

 

  • poznaniu dziecka i ukierunkowaniu jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

  • minimalizowaniu negatywnych wpływów środowiska, objawiających się trudnościami w przyswajaniu podstawowych norm współżycia społecznego, niepożądanych zachowań tj. agresji werbalnej i fizycznej oraz kłopotami w nauce,

  • usprawnianiu, korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń funkcji dziecka, stwarzaniu optymalnych warunków dla rozwoju psycho-fizycznego dzieci   i młodzieży,

  • wspomaganiu rozwoju zdolności i zainteresowań ucznia,

  • promowaniu zdrowego trybu życia,

  • propagowaniu postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne

 

       W procesie szeroko rozumianej terapii dziecka ze specyficznymi potrzebami wykorzystywane są różnorodne metody w celu jak najbardziej kompleksowego wpływania na rozwój naszych uczniów. Socjoterapia, terapia przez sztukę (muzykoterapia, teatroterapia), zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, komputerowe   wspomaganie    edukacji   to   niektóre formy pracy z powodzeniem stosowane przez naszych nauczycieli.

 

       W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesów. Stwarzamy warunki do prezentacji własnych umiejętności poprzez organizację różnego rodzaju konkursów plastycznych, muzycznych, rozgrywek sportowych, wycieczek, cyklicznych wyjazdów np. na basen, do kina.

 

...jak pracujemy?

 

nauczanie zintegrowane

  • Klasa I – III jest grupą zróżnicowaną wiekowo, co pozwala na odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenia się od innych.

        W pracy z dziećmi nauczyciel stosując ciekawe pomoce dydaktyczne, atrakcyjne metody stara się, aby dzieci były jak najlepiej przygotowane do przyszłego, samodzielnego życia. Mobilizuje uczniów do najefektywniejszej pracy, zdobycia jak największej ilości wiedzy w kontekście swoich możliwości.

      Uczniowie biorą aktywny udział w życiu szkoły. Wszystkie należą do kółka muzycznego. Dzięki tym zajęciom rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, wyrażają przeżycia, emocje poprzez piosenkę, taniec, ruch przy muzyce. Uczestniczą także w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, zajęciach logopedycznych. Wykorzystywane są również programy komputerowe w pracy indywidualnej z dzieckiem.

 

 zespoły   rewalidacyjno-wychowawcze

  

 

       We wrześniu 1997r. w SOSW we Wschowie utworzono zespoły rewalidacyjno-wychowawcze składające się z czterech grup terapeutycznych, a także obejmujące nauczaniem indywidualnym dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych.

 

 

         Z głęboką niepełnosprawnością umysłową często wiążą się zaburzenia ruchowe, zaburzenia zmysłów i zachowania. Dlatego nauczyciele pracujący w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych stosują wielokierunkowe działanie terapeutyczne korzystając z wielu metod i technik rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych. Starają się tak łączyć metody, aby wzajemnie się uzupełniały i    zwiększały szanse     uzyskania    maksymalnych      możliwości        ruchowych i   intelektualnych  przez  każde dziecko. 

         W stosowanym programie rewalidacyjnym wykorzystywane są następujące metody: Knilla, Weroniki Sherborne, Dennisona. Ponadto uczniowie korzystają        z sali doświadczania świata wyposażonej   w   urządzenia   pobudzające   zmysł wzroku, słuchu i dotyku. W terapii dziecka niepełnosprawnego stosowana jest również hipoterapia i dogoterapia.

 

terapia przez sztukę  

 

        Istotną rolę w procesie edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa twórczość artystyczna, która jest formą symbolicznego przekazu emocji. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci, którym trudno werbalnie przekazać, to co przeżywają. Poprzez wykorzystanie w ramach zajęć „terapia przez sztukę” dramy, pantomimy, elementów teatru chińskiego, łączenie technik plastyczno-muzycznych oraz naukę prostych układów choreograficznych stwarzamy warunki dla pozytywnego odreagowania napięć fizyczno-psychicznych, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania dzieci  i młodzieży w społeczeństwie.

 

 zajęcia sportowe

       Oprócz spotkań o charakterze artystycznym dzieci i młodzież licznie uczestniczą w zajęciach sportowych. Sukcesy na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim są dowodem ogromnego zaangażowania uczniów w ten rodzaj aktywności.