Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. J. Korczaka

67- 400 Wschowa

ul. T. Kościuszki 25

Tel.- 065-540-18-76

fax - 065-540-18-76

Email - sosw@wschowa.com.pl

 

            Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w OSW we Wschowie kształci młodzież  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, po ukończeniu gimnazjum  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka w szkole trwa trzy lata (wszystkie kierunki). Program Zasadniczej Szkoły Zawodowej obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu.

Szkoła organizuje klasy wielozawodowe – nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole, natomiast przedmiotów zawodowych realizowana jest w formie kursowej organizowanej przez CKUiP.

        Uczniowie zatrudnieni przez zakłady pracy w celu praktycznej nauki zawodu posiadają status pracowników młodocianych i otrzymują wynagrodzenie za pracę.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu przed komisją Izby Rzemieślniczej absolwent otrzymuje tytuł czeladnika. Zdając egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe.

W Ośrodku możliwe jest zakwaterowanie w internacie, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kółkach - sportowym, muzycznym        i komputerowym.

Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej udziela: dyrektor ZSZ Piotr Chodorowski, pedagog – doradca zawodowy Dariusz Zawadzki tel. 065 540-18-76 .

Zasady rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w SOSW we Wschowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208)
Zarządzenie Nr 6/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.01.2013 w sprawie rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014
 

Rekrutacja kandydatów

do

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW:

1) składanie podań do 07 czerwca  2013 roku

2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę

    do 02 lipca 2013 roku

3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

    04 lipca  2013 roku

4) dodatkowy nabór do 31 sierpnia 2013 roku

5) wymagane przez szkołę dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do szkoły

·        aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·        świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego

·        zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego

·         3 fotografie (podpisane na odwrocie)

·        orzeczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu

·        potwierdzona deklaracja zakładu o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

·        odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem na odwrocie stałego miejsca zamieszkania

·        karta zdrowia ucznia

 

Wzór podania o przyjęcie do szkoły